Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

La Fundació Privada Ferrer Eguizábal té per finalitat desenvolupar totes aquelles tasques que es considerin adients per tal de promoure activitats benèfiques, culturals, formatives, professionals, assistencials i, en especial:

Realitzar per mitjà de la Parròquia de Santa Maria del Pi de Barcelona i del seu consell pastoral parroquial la seva acció particular espiritual i religiosa.

Dur a terme per mitjà d'ASPANIAS l'acció benèfica i assistencial barcelonina.

Promoure la investigació i l'estudi jurídic en matèria de Dret foral català en tot el seu abast, de Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalunya, i de Dret financer i tributari, amb especial atenció al finançament autonòmic a Catalunya i a la ciutat de Barcelona.

Promoure i desenvolupar la formació professional i el perfeccionament permanent doctrinal i pràctic dels advocats col·legiats, llicenciats en Dret i estudiants de Dret.

Estimular, mitjançant beques d'estudi i premis anuals, la gestió informativa duta a terme pels professionals dels mitjans de comunicació.

El fundador, Lluís Ferrer i Eguizábal

Lluís Ferrer i Eguizábal

Nascut el 1902, Lluís Ferrer i Eguizábal va ser advocat, membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona, periodista i funcionari municipal.

Ingressà el 1917 a la redacció de "Las Noticias" i després va passar a "La Vanguardia", incorporant-se en 1924 a l'Associació de la Premsa de Barcelona, de la qual era soci fundador.

Va abandonar el periodisme quan va ser nomenat cap de la Secció d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona.

El 6 de maig del 1981 va constituir la Fundació Privada Ferrer Eguizábal.

Lluís Ferrer i Eguizábal va morir a Barcelona el 25 de juliol de 1985.

El patronat

La Fundació Privada Ferrer Eguizábal està dirigida i governada per un Patronat que vetlla pel fidel compliment de la voluntat fundacional. La composició del Patronat és la següent:

President: l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, representat per la seva vicedegana, Sra. Susana Ferrer Delgadillo..

Secretari: Sr. Joan Ramon Guimerà i Serrano, membre del Patronat per designació del fundador.

Vocals:

Mn. Luís Ramis Juan, rector de la Parròquia de Santa Maria del Pi de Barcelona.

Sra. Carmen Ruiz Fernández, presidenta de l'Associació ASPANIAS.

Sr. Joan Maria Morros Cuadras, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya.