Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

AVÍS LEGAL

1. Titular del Web

Identitat_Fundació Privada Ferrer Eguizabal
CIF_G-58238353
Adreça postal_Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon_93 496 18 80, extensions 5076 i 5077
Contacte del DPD_fferrereguizabal@dpd.email

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La Fundació Privada Ferrer Eguizabal és una fundació privada titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor de la Fundació Privada Ferrer Eguizábal tots els drets sobre qualsevol mena de continguts, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

No obstant al que s’ha esmentat fins ara en aquest apartat, pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al Web, la Fundació Privada Ferrer Eguizabal reconeix als seus titulars els corresponents drets de propietat Industrial i Intel•lectual, i per tant, la seva aparició en aquest web, no implica l’existència de drets sobre les mateixes.

La Fundació Privada Ferrer Eguizábal es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració o prestacions, en qualsevol moment.

3. RESERVA DE DRETS

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

La Fundació Privada Ferrer Eguizabal autoritza als usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els serveis i visualitzant els continguts que allí s’incorporin. L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament personals i no comercials.

4. ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web hauran de complir les condicions següents que tot seguit es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de la Fundació Privada Ferrer Eguizabal.

En cas d’obtenir el consentiment de la Fundació Privada Ferrer Eguizabal tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada. L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços ensamblats (“link inline”) de les pàgines de la Fundació Privada Ferrer Eguizabal

No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del lloc Web.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web de la Fundació Privada Ferrer Eguizabal i en particular, no es declararà ni donarà a entendre que la Fundació Privada Ferrer Eguizabal col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la Fundació Privada Ferrer Eguizabal a excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per la Fundació Privada Ferrer Eguizabal.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats, o a l’ordre públic.

La Fundació Privada Ferrer Eguizabal es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions.

Queda expressament prohibit:

Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a qualsevol controvèrsia en relació amb l’ús i/o els serveis prestats a través d'aquesta web i no estigui establerta per llei la jurisdicció competent, seran competents els tribunals de Barcelona (Espanya).

Versió 23/03/2023