Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

AVÍS LEGAL

1. Informació General

La Fundació Privada Ferrer Eguizábal, amb CIF núm. G-58238353 i domicili al carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona, Espanya, es troba inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb data 25 d'abril de 1984, sota el número d'inscripció 37.

Telèfon: 93 496 18 80, extensions 5076 i 5077 . Fax: 93 487 65 03.

2. Objecte

Aquesta pàgina web www.fundacioferrereguizabal.com, propietat de la FUNDACIÓ PRIVADA FERRER EGUIZÁBAL, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet a la informació sobres les activitats i serveis de la Fundació.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

La Fundació Privada Ferrer Eguizábal (en endavant la Fundació) es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l'usuari llegeixi detingudament i atentament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

3. Accés a la pàgina web

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva part, la Fundació informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

A més, la Fundació es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, en cap cas la Fundació es responsabilitza de les conseqüències d'eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

4. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats o serveis que la Fundació posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de la Fundació que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de la Fundació o de tercers, en el seu cas.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, la Fundació l'informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d'intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís, ja que la Fundació no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l'ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través de la pàgina web, serà conforme a la llei, les presents Condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

5. Continguts

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'usuari per la Fundació com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. La Fundació posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

6. Enllaços de tercers a la pàgina web de la Fundació

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web de la Fundació haurà d'obtenir prèvia autorització de la Fundació per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

L'enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.

Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web.

El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.

En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Fundació, els seus membres, els membres del personal o la qualitat dels serveis que presta.

El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de la Fundació dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per la Fundació.

Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a la Fundació.

7. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts (d'ara endavant, els 'Continguts') de la pàgina web són propietat intel·lectual de la Fundació o, en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s'inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de la Fundació o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.

L'Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de la Fundació o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

8. Publicitat

A la pàgina web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació. La Fundació no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

9. Responsabilitat

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació pugui sofrir com a conseqüència de d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

9.1. Accés a la Pàgina web

La Fundació no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

9.2. Protecció de dades personals

La Fundació garanteix l'acompliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

9.3. De la qualitat del servei

L'accés al web no implica l'obligació per part de la Fundació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

La Fundació no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

9.4. Dels Continguts

La Fundació no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

9.5. Dels enllaços o 'links'

El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a d'altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, la Fundació actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a la Fundació, d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la Fundació amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

La Fundació no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la Fundació.

10. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i la Fundació acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.