Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2013 sobre Dret Financer i Tributari

Podran optar al Premi els advocats/des, llicenciats/des en Dret i estudiants d'una Facultat de Dret. La data límit de presentació serà el 30 de juny de 2014. Consulteu les bases del Premi.

El lletrat Lluís Ferrer Eguizábal, membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i periodista, va constituir una Fundació que porta el seu nom i que per mitjà d'un Premi vol promoure la investigació i l'estudi jurídic.

De conformitat amb les previsions dels Estatuts de la Fundació, la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) convoca una nova Edició del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret financer i tributari, d'acord amb les Bases següents:

1.- Podran optar al Premi els advocats/des, llicenciats/des en Dret i estudiants d'una Facultat de Dret. No podrà presentar-se al Premi el concursant que participi en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2013 o el 2014, ni tampoc els membres de la Junta de Govern, els treballadors o col·laboradors de l'ICAB. Cada concursant només podrà presentar-se a una de les modalitats del Premi amb un únic treball.

2.- Aquesta edició del Premi té dues modalitats:

Modalitat A: Premi a la millor monografia publicada o inèdita

Aquesta modalitat està destinada a guardonar la millor monografia inèdita o publicada entre l'1 de gener de 2013 i el 30 de juny de 2014 que es presenti a concurs en matèria de Dret financer o tributari, sempre complementada amb un apèndix relatiu al finançament autonòmic a Catalunya o a la ciutat de Barcelona.

El Premi està dotat amb 6.607 euros.

Els interessats hauran de presentar a la Secretaria de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona, dins del termini establert, una sol.licitud adreçada a la Junta de Govern acompanyada del treball presentat a concurs, per triplicat, en català o castellà, i amb una extensió mínima equivalent a cinquanta fulls a doble espai, juntament amb un resum del treball d'un màxim de dues-centes paraules, i amb les dades d'identificació de l'autor o autors, complementades amb un currículum acadèmic i/o professional.

Igualment, s'acompanyarà un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

Modalitat B: Premis als millors projectes d'investigació

Aquesta modalitat, que consta de dos Premis de 3.303 euros cadascun d'ells, està destinada a guardonar els dos millors projectes d'investigació presentats a concurs en matèria de Dret financer o tributari, que hauran d'estar complementats amb un apèndix relatiu al finançament autonòmic a Catalunya o a la ciutat de Barcelona.

Els interessats hauran de presentar a la Secretaria de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, dins del termini establert, una sol.licitud adreçada a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

a) El títol del tema escollit pel concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l'extensió prevista.

b) La proposta de bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització. c) El calendari d'execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d'aquest.

d) El "curriculum vitae", en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l'especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.

e) Un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

Els guanyadors d'aquesta modalitat del Premi haurà de signar amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona un conveni que contindrà les clàusules següents:

- L'obligació de realitzar el treball en els terminis establerts. - Subjecció al control d'un assessor especialitzat en el tema del treball designat per la Junta de Govern perquè en controli l'execució i orienti el concursant durant la realització de l'estudi i que informarà periòdicament la Secretaria de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona sobre el seu desenvolupament.

- Els terminis en què el Col·legi lliurarà l'import del Premi, sempre que al venciment d'aquests el beneficiari hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat

- La indicació que el beneficiari que es retardi en la realització del treball en els terminis fixats, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de retornar al Col·legi el seu import.

- Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari, prèvia sol•licitud del beneficiari avalada per l'assessor, però no autoritzaran el pagament dels terminis corresponents del Premi fins que no s'hagi realitzat la part del treball convingut. S'exceptuen els casos extraordinaris que autoritzin expressament la Junta de Govern del Col·legi.

Un cop finalitzat el projecte d'investigació, el concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar juntament amb l'informe final de l'assessor que jutjarà la qualitat del treball als efectes d'ésser publicat i podrà recomanar la forma i el lloc.

També hi entregarà un exemplar en format electrònic.

3.- Els treballs o projectes d'investigació que optin al Premi hauran de presentar-se presencialment o per correu certificat administratiu davant de la Secretaria de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 de Barcelona, de dilluns a dijous de 9 a 14 h. i de 16 a 18 h, divendres de 9 a 15 h.). La data límit de presentació serà el 30 de juny de 2014.

4.- La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona nomenarà el Jurat del Premi, que estarà format per dos dels seus membres i per dos o tres integrants més de reconegut prestigi especialistes en matèria de Dret financer i tributari.

El Jurat, que podrà declarar desert el Premi, emetrà la seva decisió abans del 15 d'octubre de 2014, i es reserva el dret de fer menció especial, sense drets econòmics, d'algun dels treballs no premiats que per la seva qualitat i interès se'n facin dignes. El termini per a la decisió del Jurat podrà ser ampliat quan el nombre i extensió dels treballs presentats a concurs així ho aconselli. La decisió del Jurat serà notificada per escrit o per correu electrònic a les persones interessades en un termini de deu dies des de la data de la resolució i se'n farà publicitat mitjançant la publicació al tauler d'anuncis i als mitjans de comunicació corporatius de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

El lliurament dels Premis s'efectuarà en un acte que se celebrarà a la seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

5.- En el cas que el treball guardonat amb la modalitat A del Premi no hagi estat publicat i, en tot cas, en el supòsit dels projectes d'investigació guardonats amb la modalitat B del Premi, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona es reserva els drets d'una primera edició en forma d'opuscle de llibre o de publicació en una revista. La retribució per la cessió de drets d'autor d'aquesta primera edició estarà inclosa en l'import del Premi. Passats tres mesos després de l'atorgament del Premi sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació, s'entendrà que renuncia a aquesta.

En el supòsit que els treballs guardonats no siguin publicats pel Col·legi, però sí per un altre editor - abans o després de la decisió del Premi -, els guanyadors/es hauran de demanar expressament la inclusió en totes aquelles edicions posteriors a l'atorgament del Premi d'una referència a que l'obra ha estat guardonada amb el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2013 sobre Dret financer i tributari.

6.- L'import dels Premis atorgats estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

7.- La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases.