Fundació inscrita amb el num. 37 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Convocada una edició extraordinària del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2024 sobre els reptes jurídics de la intel·ligència artificial (IA)

El lletrat Lluís Ferrer Eguizábal, membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i periodista, va constituir una Fundació que porta el seu nom i que per mitjà d’un Premi vol promoure la investigació i l’estudi jurídic.

De conformitat amb les previsions dels Estatuts de la Fundació, en haver estat declarada deserta la darrera edició del Premi Jurídic Ferrer Eguizábal, la Junta de Govern de l’ICAB ha acordat convocar una Edició Extraordinària del Premi per guardonar els dos millors projectes d’investigació presentats a concurs sobre temes relacionats amb els reptes jurídics que planteja la intel·ligència artificial (IA), tema que es considera de gran actualitat jurídica.

 • 1.- Podran optar al Premi els advocats/des, llicenciats/des i graduats/des en Dret i estudiants d’una Facultat de Dret. No podrà presentar-se al Premi el/la concursant que participi en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2024, ni tampoc els membres de la Junta de Govern, les persones treballadores o col·laboradores no docents de l’ICAB. Cada concursant només podrà presentar-se al Premi amb un únic projecte d’investigació.

 • 2.- El Premi està destinat a guardonar els dos millors projectes d’investigació presentats a concurs sobre temes relacionats amb els reptes jurídics que planteja la intel·ligència artificial (IA). Cada projecte d’investigació guardonat estarà dotat amb 5.000 euros.

 • 3.- Les persones interessades hauran de presentar a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, dins del termini establert, una sol·licitud adreçada a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

  • a) El títol del tema escollit per la persona concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.

  • b) La proposta de bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.

  • c) El calendari d’execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d’aquest.

  • d) El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.

  • e) Un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

  Els guanyadors/es del Premi hauràn de signar amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona un conveni que contindrà les clàusules següents:

  • · L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.

  • · Subjecció al control d’un assessor/a especialitzat en el tema del treball designat per la Junta de Govern perquè en controli l’execució i orienti el/la concursant durant la realització de l’estudi i que informarà periòdicament la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sobre el seu desenvolupament.

  • · Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests la persona beneficiària hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat.

  • · La indicació que el beneficiari/a que es retardi en la realització del treball en els terminis fixats, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de retornar al Col·legi el seu import.

  • · Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari, prèvia sol·licitud de la persona beneficiària avalada per l’assessor/a.

  Un cop finalitzat el projecte d’investigació, el/la concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar juntament amb l’informe final de l’assessor/a que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar-ne la forma i el lloc.

  També hi entregarà un exemplar en format electrònic.

 • 4.- Els projectes i la documentació complementària abans indicada s’hauran de presentar al Registre General de la seu del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. La data límit per a la presentació dels projectes és el 30 d’abril de 2024, fins a les 20:00 hores. Per a aquells projectes presentats per correu certificat, es considerarà la data del mata-segells.
 • 5.- La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona nomenarà el Jurat del Premi, que estarà format per dos dels seus membres i per dos o tres integrants més de reconegut prestigi especialistes en la matèria objecte del Premi.

  El Jurat té la facultat d’atorgar cadascun dels dos Premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà distribuïda entre els dos projectes guardonats.

  Igualment, el Jurat, que podrà declarar desert el Premi, es reserva el dret de fer menció especial, sense drets econòmics, d’algun dels projectes no premiats que per la seva qualitat i interès se’n facin dignes.

  El Jurat podrà fer els suggeriments que estimi convenients per millorar el projecte d’investigació, els quals seran comunicats a la persona interessada per tenir la seva acceptació o observacions.

  La decisió del Jurat serà notificada per escrit o per correu electrònic a les persones interessades i se’n farà publicitat mitjançant els mitjans de comunicació corporatius de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

  El lliurament del Premi s’efectuarà en un acte que se celebrarà a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

 • 6.- L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es reserva els drets d’una primera edició dels treballs resultants en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. La retribució per la cessió de drets d’autor d’aquesta primera edició estarà inclosa en l’import del Premi.

  Passats tres mesos després de l’atorgament del Premi sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació, s’entendrà que renuncia a aquesta.

  En el supòsit que el treball resultant no sigui publicat pel Col·legi, però sí per un altre editor/a - el/la guanyador/a hauran de demanar expressament la inclusió en totes les edicions del treball d’una referència a que l’obra ha estat guardonada amb el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2024 Edició Extraordinària sobre els reptes jurídics que planteja la intel·ligència artificial (IA) i lliuraràn un exemplar de l’obra editada al fons de la Biblioteca de l’ICAB.

 • 7.- L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

 • 8.- La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases.

Barcelona, gener de 2024